Integritetsmeddelande för Sarfati Juridik

Vem är ansvarig för dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig)?

Sarfati Juridik AB, 559390-3122, är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i det här integritetsmeddelandet.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du nå oss på följande kontaktuppgifter:

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

En personuppgift är all information som, indirekt eller direkt, kan knytas till en levande person.

Sarfati Juridik samlar in följande personuppgifter från dig som är klient eller potentiella klienter (om du kontaktar oss innan vi förordnats eller liknande); 1) uppgifter om förnamn, efternamn och personnummer 2) kontaktuppgifter som postadress, mailadress och telefonnummer 3) uppgifter om ärendet, eller uppdraget, som avser dig.

Vi kan också samla in personuppgifter från andra källor än dig själv om det är nödvändigt för att utföra uppdraget, exempelvis från myndigheter, domstolar, allmänt tillgängliga källor, motparter eller motpartsombud.

Gällande dig som är motpart till klient samlar Sarfati Juridik in personnummer.

Sarfati Juridik samlar in följande personuppgifter om myndighetsrepresentanter; 1) uppgifter om förnamn och efternamn och 2) kontaktuppgifter som postadress, mailadress och telefonnummer.

Gällande samarbetspartners samlar Sarfati Juridik in följande personuppgifter; 1) uppgifter om förnamn och efternamn och 2) kontaktuppgifter som postadress, mailadress och telefonnummer.

När det kommer till kursdeltagare där vi organiserar kursen samlar Sarfati Juridik in följande personuppgifter; 1) uppgifter om förnamn och efternamn, 2) kontaktuppgifter som postadress, mailadress och telefonnummer, och 3) ev faktureringsuppgifter 4) ev. andra uppgifter som du/din organisation lämnar till oss.

Gällande att informera om vår verksamhet samlar Sarfati Juridik in följande personuppgifter; 1) uppgifter om förnamn och efternamn och 2) kontaktuppgifter som postadress, mailadress och telefonnummer 3) eventuella personuppgifter som förekommer i kommunikationen med dig.

Ändamålen med behandlingen

Personuppgifterna används för:

Rättslig grund för behandlingen

Sarfati Juridik behandlar i huvudsak personuppgifter i eller inför klientuppdrag i egenskap av målsägandebiträde och offentligt biträde för att utföra uppgifter av allmänt intresse.

Klienters personuppgifter behandlas även för att följa rättsliga förpliktelser som åligger byrån enligt myndighetsbeslut och lag, exempelvis Bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifter som behandlas för att dokumentera och arkivera utförda uppdrag behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att säkerställa kvalitén i utförda uppdrag samt skydda byrån och våra klienter mot potentiella rättsliga anspråk. Vårt intresse av att uppnå detta väger tyngre än de registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade.

Personuppgifter som behandlas för genomförande av kurser och seminarier behandlas på grundval av vårt berättigade intresse. Vi behöver uppgifterna för att utföra det åtagande vi tagit oss att genomföra kurser och/eller seminarier åt dig eller din organisation. Vårt intresse att behandla personuppgifterna väger tyngre än de registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade.

Personuppgifter som behandlas för att informera om vår verksamhet behandlas på grundval av vårt berättigade intresse. Vi behöver uppgifterna för att kunna skicka och svara på förfrågningar och undersöka eventuella samarbeten. Vårt intresse att behandla personuppgifterna väger tyngre än de registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade.

Hur och när vi delar dina personuppgifter

Uppgifterna om dig som klient kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter, motpartsombud och leverantörer 1) om det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina intressen och i övrigt utföra uppdraget 2) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller 3) det särskilt överenskommits mellan juristbyrån och dig.

Uppgifterna om myndighetsrepresentanter och samarbetspartners delas med vår leverantör av e-post.

Uppgifterna om organisationer delas med vår bank, vår leverantör av e-post och om utbildningar och seminarier genomförs digitalt, ev. leverantör av plattform som används.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Personuppgifter kan användas för flera ändamål parallellt, t.ex. så kan vi behandla dina personuppgifter utifrån lagkrav (bokföringslag) att du ska gå en kurs och oss samt att du är klient.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rättigheter. Om du har synpunkter på vår personuppgiftsbehandling eller är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till oss. Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Om du bor eller arbetar i annat land kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

Du har även rätt till:

Om du vill göra gällande någon av dina rättigheter mot oss använd kontaktuppgifterna ovan.

Ändringar av integritetsmeddelandet

Vi kan komma att göra ändringar i integritetsmeddelandet. Den senaste versionen kommer alltid finnas på vår webbplats. Om vi gör ändringar av integritetsmeddelandet som ändrar våra åtaganden mot dig kommer du få information om detta på vår webbplats och via eventuell e-postadress du lämnat till oss.

Kontakt

Hos oss får du alltid 15 min kostnadsfri telefonrådgivning, även utanför ordinarie kontorstider. Vi hjälper också till med polisanmälan.

Integritetsmeddelande