Tjänster

Målsägandebiträde

I samband med att du anmäler ett brott kan du begära hjälp av ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde utses av domstolen i vissa fall. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten och är ingenting som du som utsatt behöver stå för själv.

Målsägandebiträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen och rättigheter under processen, samt stötta och hjälpa dig under hela den tid som ärendet pågår. Vid en eventuell rättegång för målsägandebiträdet din talan om skadestånd pga brotten som du utsatts för.

Det är viktigt att du som utsatt känner förtroende för den som förordnas som målsägandebiträde för dig. I kontakt med polisen eller tingsrätt har du därför rätt att begära vem du önskar ska bli ditt målsägandebiträde. Genom att låta oss företräda dig får du ett gott stöd under hela rättsprocessen - från förundersökning till dom.

Om du utsatts för brott och undrar om du har rätt till målsägandebiträde eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Vi hjälper även till med polisanmälan.

Särskild företrädare för barn

Barn som utsätts för brott har i vissa fall rätt till en särskild företrädare, som förordnas av domstolen. Den särskilda företrädarens arbete bekostas av staten och kostar ingenting för barnet. Den stora skillnaden mellan en särskild företrädare och ett målsägandebiträde är att den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta i frågor kring barnet under polisutredning och eventuell efterföljande rättegång. Den särskilda företrädaren ska, istället för barnets vårdnadshavare, tillvarata barnets rätt under brottmålsprocessen. I uppdraget ingår bland annat att se till att barnet tryggt och säkert kommer till förhör, att närvara vid polisförhör och/eller läkarundersökning, att företräda barnet vid rättegång, att föra skadeståndstalan för barnets räkning, etc.

Det är förstås viktigt att den särskilde företrädaren är van vid att arbeta med barn och ungdomar, och kan förklara hur processen går till på ett sätt som barnet förstår. Jenny Sarfati har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, och kan samtala med barn och ungdomar på ett enkelt, pedagogiskt och trygghetsskapande sätt.

Föreläsningar

Vi anlitas ofta som föreläsare i brottsofferfrågor, såsom våld i nära relation och brott mot barn, men också i frågor kring domstolsprocessen, stödbevisning, etc.

Vi skräddarsyr föreläsningar efter önskemål inom ämnet straffrätt. Vill ni att vi kommer och föreläser hos er är ni välkomna att kontakta oss.

Exempel på föreläsningar:
  • Vad innebär det nya barnfridsbrottet? (En bakgrund till samt fördjupning i vad brottet innebär och hur det gått i praktiken)
  • Samtyckeslagen i teori och praktik
  • Hur går en brottmålsprocess till? (Med fokus på sexualbrott och brott i nära relation – inklusive vikten av en polisanmälan och olika former av stödbevisning)
  • Internetrelaterade brott mot barn och unga (bl.a. en fördjupning i vanliga sexualbrott mot barn online)
  • Vanliga brott i ungas parrelationer och hur dessa tar sig uttryck
  • Hedersrelaterad brottslighet (såsom hedersförtryck, könsstympning, äktenskapstvång, barnäktenskap och vilseledande till äktenskapsresa)
  • Barnkonventionen som lag i Sverige
  • De olika aktörerna i brottmålsprocessen (om deras olika roller och hur en rättegång går till)
  • Hatbrott riktade mot hbtqi+-personer. (Vilka gärningar kan vara hatbrott? Hur vanligt är det med hbtqi+-relaterade hatbrott och hur tar de sig uttryck? Hur normaliseras och internaliseras våldet hos de utsatta?)
  • Våld i nära hbtqi+-relationer (Hur detta relationsvåld särskiljer sig, olika sårbarhetsfaktorer/inlåsningseffekter och berättelser från verkligheten.)

Kontakt

Hos oss får du alltid 15 min kostnadsfri telefonrådgivning, även utanför ordinarie kontorstider. Vi hjälper också till med polisanmälan.

Integritetsmeddelande